Lukarna

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
Mieczysław Kubaty

Licencja zarządcy nieruchomości nr 9001

Oferta

PROWADZENIA ZARZĄDU I ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCIFirma „LUKARNA” Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Mieczysław Kubaty oferuje Państwu kompleksową, rzetelna i profesjonalna obsługę nieruchomości.

W ramach zarządzania i administrowania nieruchomościami nasza firma gwarantuje wykonanie następujących czynności:

 • administracja – wszelkie czynności określone w przepisach czynnościami zarządu zwykłego, w tym zapewnienie sprawnego działania wszystkich urządzeń i instalacji znajdujących się w obiekcie,
 • sporządzanie corocznych planów remontów i modernizacji obiektu,
 • obsługa prawna w zakresie czynności zarządu zwykłego,
 • skomputeryzowana obsługa księgowa, łącznie z opracowaniem obowiązujących sprawozdań w tym zakresie oraz dokonywaniem rozliczeń poprzez rachunek bankowy, prowadzenie imiennych kartotek finansowych oraz kontrolowanie terminów wpłat,
 • egzekwowanie należności z tytułu bieżących opłat za mieszkanie, także w razie potrzeby poprzez dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 • zawieranie umów na dostawę oraz rozliczanie opłat za media i wywóz nieczystości stałych,
 • utrzymanie porządku i czystości, w tym: sprzątanie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania, sprzątanie i odśnieżanie przyległych chodników i dróg wewnętrznych,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynków, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi,
 • naprawy konserwacyjne wynikające z bieżącej eksploatacji budynku,
 • konserwacja zieleni: koszenie, przycinanie żywopłotów,
 • zlecanie i nadzór nad prowadzonymi robotami remontowymi ( posiadamy stosowne uprawnienia w tym zakresie),
 • prowadzenie przeglądów wynikających z przepisów Prawa budowlanego,
 • konserwacja urządzeń technicznych znajdujących się w budynku (windy, kotłownie, itp.),
 • ubezpieczenie budynku,
 • inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

Szacowane łączne koszty eksploatacji i obsługi nieruchomości uzależnione są od potrzeb, stanu technicznego oraz specyfiki i wyposażenia danego budynku. W sytuacji wystąpienia nagłych awarii w budynku zapewniamy do Państwa dyspozycji telefony alarmowe służb technicznych, dostępnych przez całą dobę. Numery telefonów umieszczone będą na tablicy ogłoszeń w budynku.

Fundusz remontowy dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ustalany jest przez właścicieli w zależności od potrzeb remontowych, a określany i rozliczany w stosunku do 1m2 powierzchni użytkowej lokalu. Zarządzamy nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych, które prowadzimy jako niezależne podmioty z własnym kontem bankowym, na którym gromadzone są wyłącznie środki finansowe właścicieli danej nieruchomości. Rachunek bankowy zakładany jest w banku uzgodnionym z właścicielami nieruchomości.

Posiadamy także doświadczenie z administrowaniu zasobami spółdzielni mieszkaniowych. Księgowość jest prowadzona w oparciu o autorski program komputerowy, z którego w każdej chwili można odczytać stany opłat i wydatków w poszczególnych pozycjach za dowolny okres.

Zarządzanie i administrowanie opieramy na zasadach partnerskich z właścicielami nieruchomości i to oni ostatecznie decydują o wszelkich przedsięwzięciach związanych z ich własnością. Na bieżąco konsultujemy wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem nieruchomości.

Firma posiada doświadczenie w przejmowaniu nieruchomości od deweloperów i innych zarządców.

Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta spełni Państwa oczekiwania.